Инлей

ИНЛЕИ

Инлеите са специални пломби за задни зъби – предкътници и кътници, които се изработват от зъботехник. Инлеите изискват специфично изпиляване на зъба. Инлите се поставят в твърдо състояние и се циментира с цимент върху зъба. В миналото са изработвани от метали и се наричат още лети пломби. Инлеите могат да възстанови идеално анатомията, функцията и естетиката зъбите и отсрочват с години поставянето на коронка на зъби с големи разуршения.

ВИДОВЕ ИНЛЕИ

Инлеите биват естетични и неестетични в зависимост от материала от който са изработени. Естетичните инлеи възстановяват анатомичната форма, функцията и естетиката на зъба – те биват фотополимерни, порцеланови и металокерамични. Неестетичните инлеи се изработват от метални сплави (лети пломби) и възстановяват само анатомичната форма и функцията на зъба. Обикновено те се изработват на дъвкателни зъби, които не се виждат при усмивка. Златните инлеи, популярни в миналото, се изработват се все по-рядко при пациенти с други златни конструкции в устата.

Фотополимерни инлеи (композитни инлеи)

 • Висока естетика
 • Висока механична стабилност
 • Ниска цена
 • Улеснена технология
 • Възможност за корекции в устата

Порцеланови инлеи (керамични инлеи)

 • Висока естетика
 • Висока цена
 • Сложна технология
 • Ограничена възможност за корекции в устата

Металокерамични инлеи

 • Задоволителна естетика
 • Ниска цена
 • Невъзможност за корекции в устата

Инлеи от неблагородни метали

 • Висока механична стабилност
 • Ниска цена
 • Ниска естетика

Инлеи от благородни метали (злато)

 • Висока механична стабилност
 • Висока цена
 • Ниска естетика

В зависимост от вида на разрушението инлеите се разделят условно на инлеи, онлеи и овърлеи, въпреки че терминът “инлеи” се използва често за означаване на всички видове инлеи.

Инлей онлей овърлей

Инлеи

Инлей се изработва при разрушение на централната част на зъба и едната му стена (най-често при разрушен контакт със съседния зъб, което е основното показание за изработване на инлей).

Случай от нашата практика:

Метални инлеи

Пациент с две контактуващи големи фотополимерни пломби се оплаква от задържане на храна между тях. Фотополимерните пломби са сменени с метални инлеи. Металните инлеи са без изменение след 17-годишно проследяване.

Съседни фотополимерни пломби и лош контакт между зъбите, задържане на хранаМетален инлей на работния модел

Метални инлеи на работния моделМетални инлеи

Метални инлеи

Онлеи

Онлей се изработва се изработва при разрушение на централната част на зъба и една или две от стените или ръбовете на зъба.

Случай от нашата практика:

Фотополимерен онлей на първия горен кътник

Фотополимерен инлей (онлей) на горен кътникФотополимерен инлей (онлей) на горен кътник

Фотополимерен инлей (онлей) на горен кътник

Овърлеи

Овърлей се изработва при разрушение на цялата дъвкателна повърхност на зъба и една или повече стени на зъба. По периферията си овърлеят се разполага предимно над нивото на венеца, което го отличава от коронката – коронката обхваща околовръстно зъба на нивото на неговата шийка. Овърлеят представлява частична коронка (полукоронка). Той позволява запазване на всички здрави зъбни тъкани и доизграждане на разрушените зъбни тъкани със стабилен материал.

Случай от нашата практика:

Фотополимерен овърлей на първия долен кътник

Фотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) върху работния моделФотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) върху работния модел

Фотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) на долен кътник

НЕДОСТАТЪЦИ НА ФОТОПОЛИМЕРНИТЕ ПЛОМБИ

Обикновените фотополимерни пломби, които се изработват директно в устата на пациента, имат две основни ограничения:

Трудно възстановяване на контактите със съседните зъби

При обикновените пломби контурът на зъба се възстановява с матрица (метална или пластмасова лента) и в образуваното пространство се нанася пластичен материал – фотополимер или амалгама. Когато матрицата обхване плътно зъба, тя се опъва между ръбовете на разрушението под права линия. Съществуват множество матрични системи за преодоляване на този недостатък – матрици с изпъкнал контур. С тях се постига добър резултат при малки разрушения.

Инлей или директна пломба?

Ако контурът на зъба не бъде възстановен анатомично и не бъде постигнат плътен контакт със съседния зъб, между зъбите се задържа храна, която наранява венеца в междузъбното пространство и е причина за развитие на пародонтален джоб и зъбен кариес с течение на времето. Поради това възстановяването на контура на зъба и контакта му със съседния зъб е от изключително голямо значение.

Осигуряване на сухота на зъба

Зъбът трябва да е сух и чист, за да се осигури връзка между зъбната тъкан и фотополимера. Зъбният кариес често се развива под венеца и в тези случаи осигуряването на сухота е голямо предизвикателство. Ако зъбът се навлажни от слюнка, фотополимерът не се свързва със зъба и на това място се образува процеп, от който започва вторичен кариес. Изработването на обикновена пломба отнема няколко минути, през които зъбът трябва да се поддържа сух; циментирането на инлея отнема само около 30 секунди.

Инлеят се изработва върху гипсов модел от зъботехник. Зъботехникът моделира анатомично липсващата част от зъба и създава плътен контакт със съседните зъби. Анатомичният дизайн и плътните контакти са определящи за здравето на венеца, а плътното прилягане на инлея към зъба предотвратява развитие на вторичен кариес.

ПРЕДИМСТВА НА ИНЛЕИТЕ

Инлей или фотополимерна пломба?

Стоматологът преценява дали разрушението на зъба може да бъде възстановено оптимално с обикновена пломба. Ако това е невъзможно, ще Ви препоръча инлей.

Относителни недостатъци на инлеите са по-сложната им технология (изискват две посещения в кабинета и изработване от зъботехник) и по-високата им цена. Тяхната цена обаче се компенсира от по-дълготрайната им издръжливост – инлеите запазват функциите си много по-дълго от обикновените пломби, в продължение на много години (повече от 10 години).

Инлей или коронка?

Инлеят представлява частична коронка (полукоронка) и често отсрочва изработването на традиционна коронка. Инлеят запазва всички здрави тъкани на зъба, а коронката изисква изпиляване на всички околовръстни стени на зъба. Затова инлей се предпочита винаги, когато има достатъчно зъбни тъкани, които да осигурят неговото задържане. Ако запазените зъбни тъкани са недостатъчни или нестабилни, се предпочита коронка. Вашият стоматолог ще прецени дали да възстанови зъба Ви с инлей или коронка.

Инлеи при деца

Инлеите са особено подходящи при деца. Децата имат ниска поносимост към болката и обикновено не могат да стоят спокойни на стола продължително време. При децата е трудно осигуряването на сухота на зъбите, която е необходима за поставяне на обикновена зъбна пломба на постоянен детски зъб. Инлеите се изработват в лабораторията и работата в устата на децата е по-кратка. С тях се постига по-прецизно и по-дълготрайно възстановяване на постоянните детски зъби.

Случай от нашата практика:

Фотополимерен инлей на първи постоянен кътник на 10-годишен пациент

Долен кътник, подготвен за инлейФотополимерен инлей (онлей) на работния модел

Фотополимерен инлей (онлей) на работния моделФотополимерен инлей (онлей) на долен кътник

Фотополимерен инлей (онлей)

ПОСТАВЯНЕ НА ИНЛЕЙ

1. Почистване на зъбния кариес

В първото посещение зъбният кариес се почиства както при поставяне на обикновена пломба. Всички увредени зъбни тъкани се отстраняват. Ако зъбът е витален, се изработва подложка за защита на пулпата (нерва), както при поставянето на обикновена пломба.

2. Изпиляване на зъба за инлей

Кухината на зъба се дооформя за поставяне на инлей – тя трябва да има дивергиращи стени, равни, с ясни граници.

3. Отпечатък

Взема се отпечатък от зъбите и се изпраща в лабораторията. Кухината на зъба се запълва с временна пломба.

4. Залепване на готовия инлей

Във второто посещение временната пломба се отстранява, зъбът се почиства добре и се изпробва готовият инлей. Той трябва да приляга тъчно към кухината на зъба.

Инлеите се залепват за зъбите с различни цименти в зависимост от вида им. Порцелановите и фотополимерните инлеи се залепват с композитен цимент и имат двойно задържане – механична задръжка и химична връзка (бондинг). Металните и металокерамичните инлеи се залепват с обикновен цимент и задържането им е основно механично.

Проверява се захапката.

ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА ИНЛЕИТЕ

Инлеите са много стабилни конструкции, когато се спазват индикациите за употребата им. Инлеите не само възстановяват зъба, но и поради начина на подготовка на зъба те предпазват от фрактури останалите здрави тъкани на зъба. Инлеите осигуряват здраве за венеца, тъй като позволява създаване на плътни контакти със съседните зъби и гладки граници на нивото на венеца.

Инеите запазват годността си в продължение на много години (повече от 20 години в някои случаи). Годността им е много по-висока от тази на обикновените пломби, рискът от вторичен кариес и фрактури е понижен (тоест не се налага допълнително лечение на зъбите) и в дългосрочен план инлеите са икономически рентабилни конструкции.

ЦЕНИ И ГАРАНЦИЯ НА ИНЛЕИТЕ

Инлеите имат по-висока цена от обикновените пломби и сходна цена с тази на коронките.

Цената на инлея зависи от материала – най-евтини са металните и фотополимерните инлеи, по-скъпи са металокерамичните инлеи и най-скъпи са порцелановите и златните инлеи. Най-често в практиката се използват фотополимерните инлеи, които имат относително ниска цена, добри механични качества и висока естетичност.

Естедентал дава гаранция за всички конструкции. Запознайте се с актуалните цени на инлеите на Естедентал.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за инлеите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт